logo colorsquares
tlačítko menu

Obchodní podmínky

bílá šipka dolů
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje poskytnout sjednané Služby Objednateli řádně a včas, při tom bude sledovat zájmy Objednatele a chránit jeho dobré jméno. Změny v rozsahu nebo podmínkách poskytování Služeb strany mohou provést formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

Poskytovatel poskytne Objednateli nad rámec sjednaných Služeb další Služby, které Objednatel u Poskytovatele objedná, pokud Poskytovatel takovou objednávku Objednatele přijme. Pokud Poskytovatel nemůže objednávku Poskytovatele akceptovat, navrhne Objednateli poskytnutí poptávaných Služeb za jím akceptovatelných podmínek. Objednávka se stává závaznou až v okamžiku, kdy si obě strany potvrdí úplné znění všech sjednávaných podmínek poskytovaných Služeb. Objednávka, její přijetí a změny potvrzené objednávky musí být učiněny písemně (listinnou formou, e-mailem).

Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli nezbytnou součinnost, veškeré materiály nezbytné pro řádné zajištění Služeb a poskytovat Poskytovateli bez zbytečného odkladu pravdivé a úplné informace.
Poskytovatel je oprávněn využít k poskytování Služeb subdodavatele.FAKTURACE, VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za sjednané Služby odměnu ve výši dohodnuté oběma stranami. Odměna bude uhrazena na základě faktur/-y vystavené/-ných Poskytovatelem. Splatnost faktur činí deset (10) dní od jejich vystavení. Objednatel má po obdržení faktury tři (3) pracovní dny na posouzení faktury a na její případné vrácení, pokud není bezchybně vystavena.

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za další Služby odměnu sjednanou pro daný případ oběma stranami potvrzenou objednávkou.

Objednatel Poskytovateli uhradí nezbytně vynaložené náklady, které Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služeb vynaloží. Takové náklady Poskytovatel Objednateli řádně vyúčtuje a jejich výši doloží příslušnými doklady.DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Strany se zavazují utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si strany sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy nebo z podnikání stran. Ani jedna ze stran nesdělí takové informace třetí osobě, vyjma svých vlastních zaměstnanců nebo subdodavatelů, a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Každá strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě. Do oznámení takové změny probíhá komunikace na původní kontaktní údaje.

Pohledávky je možné postupovat pouze s předchozím písemným souhlasem druhé strany.

Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky v případě potřeby změnit jednostranným písemným oznámením doručeným Objednateli alespoň s dvouměsíčním předstihem. Objednatel je v případě nesouhlasu se změnou oprávněn Smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně. V takovém případě Smlouva zaniká účinností nové verze Obchodních podmínek.
vychytávka na e‑shop

Až o 25 % vyšší tržby
s Prémiovým obsahem

Prémiový obsah je série několika vychytávek. Patří sem Prémiové galerie, Prémiové popisky a Prémiové brand page, které dlouhodobě navýší tržby vašemu e‑shopu.
Zjistit více →

O ½ uspěšnější Obsah
pro reklamní kampaně

Namalujeme vám všechny online reklamy od bannerů po Instastories. Ale klidně i tištěné materiály jako leták či roll-up. Grafiku i texty tvoříme na základě nejnovějších poznatků behaviorální psychologie. Proto fungují.
mrknout na ukázky →

Získejte 3× více poptávek
s kvalitní Microsite

Krátké jednostránkové weby pro představení vašeho produktu, služby nebo třeba eventu vám vytvoříme dřív než řeknete „colorsquares“. Na základě detailní analýzy klientů navíc obsah postavíme tak, aby prodával.
to musím vidět →